Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 • Healing Touch Velsen, ingeschreven bij KvK onder nummer 73740144 gevestigd te Driehuis aan de Van Den Vondellaan 29, 1985BA
 • Cliënt: degene die gebruik maakt van de aangeboden dienstverlening van Healing Touch Velsen
 • De aangeboden dienstverlening bestaat uit het geven van Healing Touch behandelingen en massages.
 • Wanneer de cliënt een afspraak maakt bij Healing Touch Velsen stemt de cliënt in met de algemene voorwaarden zoals deze op de website www.healingtouchvelsen.nl  te vinden zijn.
 • De behandelingen vinden alleen op afspraak plaats en worden in overleg met de cliënt ingepland.
 • Wanneer een cliënt voor de eerste keer een afspraak maakt voor een behandeling kan vooraf per e-mail of telefonisch om persoonlijke gegevens worden gevraagd.
 • Indien de client onder behandeling is van een arts of specialist en/ of medicatie gebruikt is het wenselijk uw arts op de hoogte te brengen dat u Healing Touch behandelingen ondergaat.
 • Tijdens de eerste behandelsessie vindt een intake plaats. Alle informatie die de cliënt  tijdens de intake en de behandelingen deelt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zonder schriftelijke toestemming van cliënt zal deze informatie nooit aan derden worden verstrekt.
 • Bij de intake wordt cliënt een aantal vragen gesteld met betrekking tot de gezondheid. De cliënt verplicht zich alle eventueel relevante informatie te verstrekken. Eventueel medicijngebruik dient cliënt hierbij door te geven.
 • Bij het maken van de intake worden de vastgestelde voorwaarden aan de client meegegeven voor doorlezen en ondertekenen. Bij een vervolg afspraak wordt dit getekende formulier aan de therapeut gegeven en zal in bewaring worden genomen.
 • Er worden geen behandel gegevens digitaal opgeslagen, wel op papier en deze gegevens worden in een afgesloten ruimte bewaard. De bewaartermijn is 2 jaar, daarna worden de gegevens vernietigd.
 • De cliënt heeft te allen tijde recht op inzage van deze persoonlijke dossier gegevens .
 • Bij behandeling van een kind of tiener tot 16 jaar vindt het intakegesprek altijd met een van de ouders/ verzorgers erbij plaats. Tijdens deze intake zal worden afgestemd met ouder en het kind of de ouder bij de behandeling aanwezig is en o.a. over, in geval er meerdere behandelingen zullen plaatsvinden, eventuele tussentijdse evaluatie
 • Wanneer zich wijzigingen voordoen in de gezondheidssituatie van de cliënt, is deze zelf verantwoordelijk om dit door te geven aan de Healing Touch therapeut.
 • Wanneer de cliënt zwanger is of in de aanlooptijd om het te worden en/of wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt dan dient de cliënt dit voorafgaand aan de behandeling door te geven.
 • Door de Healing Touch therapeut worden geen medische diagnoses gesteld.
 • Een goede hygiëne is van groot belang. Van cliënt wordt verwacht dat deze schoon op de afspraak verschijnt. Cliënt kan ook van Healing Touch Velsen verwachten dat aan alle hygiënische voorwaarden wordt voldaan. De praktijkruimte en alle materialen zijn schoon, de handdoeken worden na iedere behandeling gewassen.
 • Healing Touch Velsen wil de cliënt met het grootste respect tegemoet treden en andersom verwacht de therapeut dit ook van de cliënt. De dienstverlening van Healing Touch Velsen bestaat uit het geven Healing Touch behandelingen, voet / onderbeen en hoofd schouder en nek massages. De gangbare ethische normen zijn hierbij uitgangspunt.
 • De cliënt dient op tijd aanwezig te zijn. Te laat komen gaat ten koste van de duur van de sessie.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden verplaatst of afgezegd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden volledig in rekening gebracht.
 • De betaling dient na elke behandeling via bankoverschrijving te worden voldaan. Het openstaande bedrag dient binnen de in de factuur gestelde termijn te worden overgemaakt naar bankrekeningnummer NL62ASNB07812636 54
 • Cliënt ontvangt per e-mail een factuur. Beschikt cliënt niet over een e-mailadres dan krijgt cliënt de factuur aan het einde van de behandeling mee naar huis.
 • Cadeaubonnen blijven eigendom van Healing Touch Velsen.
 • Klachten dienen binnen zeven dagen na het ontstaan van de klacht aan Healing Touch Velsen kenbaar worden gemaakt. De klacht zal zo spoedig mogelijk worden beoordeeld, en indien deze terecht is, de therapeut een passende oplossing aanbieden. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij het e-mail adres van de praktijk Healing Touch Velsen.
 • Healing Touch Velsen is aangesloten bij de Wkkgz en voldoet hiermee aan de vereisten voor regeling van klacht- en tuchtrecht volgens De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (art. 13 Wkkgz).
 • Healing Touch Velsen is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel ontstaan door het verzwijgen van relevante medische informatie (zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen), medicijngebruik, zwangerschap en/of blessures.
 • Healing Touch Velsen is niet verantwoordelijk/ aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en/ of na de behandeling.

DISCLAIMER:
Teksten en foto’s op de website van Healing Touch Velsen zijn met alle zorgvuldigheid vervaardigd en mogen niet zonder toestemming door derden worden gebruikt. Wijzigingen op de website kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.